Turóczi Attila: Roberto Assagioli Pszichoszintézis c. könyvének kivonata

Elhangzott 2001. október 16-án a Szivárványházban. További információért lásd a könyv magyar nyelvű kivonatát, illetve a későbbi magyar kiadást.

Három könyvet ismerek Assagiolitól:
- Pszichoszintézis (Psychosynthesis)
- Az akarat (The Act of Will)
- A transzperszonális fejlődés (Transpersonal Development, tanítványai állították össze 13 évvel Assagioli halála után)

Az előadás kivonata a Pszichoszintézis c. könyv elméletét foglalja össze.

Miért érdemes Assagioliról beszélnünk?

 • A transzperszonális pszichológia egyik atyja (Junggal és Wilberrel)
 • Halálakor, tehát 1974-ben a világ egyik legolvasottabb pszichológusa volt, aki ismerte és használta a behaviour-technikákat, a pszichoanalízis és akár a vallásos meditáció technikáit is
 • Filozófiai és ezoterikus műveltsége is volt, ami átsüt sorain, de rendszere „tisztán” pszichológiai
 • Maga is nagy „szintetizőr” volt, aki élte is azt, amit tanított
 • Az ember spirituális dimenziói felé mutatta az utat

Mi a pszichoszintézis (PSZ)?

A pszichológiai fejlődés és önmegvalósítás módszere azok számára, akik nem hajlandók belső fantáziáik vagy a külső befolyások rabszolgái maradni, akik nem hajlandók passzívan megadni magukat a bennük zajló pszichológiai erők játékának, és akik elhatározták, hogy uralni fogják életüket.

Néha máshová kerül a fókusz, ha például nevelők fogalmazzák meg a PSZ lényegét, de ez a definíció akkor is megállja a helyét.

Alkalmazási területek:

 • főleg terápia
 • pszichológiai (mentál-) higiéné
 • prevenció (megelőzés)
 • oktatás/nevelés, főleg a tehetséggondozásban (náluk a tudatfeletti funkció egyébként is fejlett)
 • egyéni vagy diádikus, esetleg csoportos formában gyakorolható

Milyen szinteken valósul meg a PSZ?

 • bio-pszichoszintézis (a test megélése)
 • személyes pszichoszintézis (annak, aki az átlagember szintjén gond nélkül akar élni)
 • spirituális pszichoszintézis (annak, aki attól szenved, hogy nem tud az átlagember szintjén élni)
 • interperszonális pszichoszintézis (férfi - nő kapcsolat, hasznos szerep a társadalomban)

A személyiség felépítése („tojásdiagram”):

1. Alsó tudattalan
2. Középső tudattalan
3. Felső tudattalan (tudatfeletti)
4. Tudat
5. Tudatos én
6. Szelf
7. Kollektív tudattalan

Példák:
- a nacionalista
- a tradicionális hindu feleség
- a zseni
        - az egyetemes, integrált zseni (Platón, Dante stb.)
        - a különleges tehetség (pl. Mozart)

Szt. Ágostonra hivatkozik: „Az vagy, amivel a tudatos éned azonosítja magát: ha az istenivel, akkor istenivé válsz, ha az anyaggal, akkor anyagivá”.

A módszer (személyes PSZ):

Felmérés

 • Önéletrajz
 • Napló (általában vagy egy bizonyos problémával kapcsolatban)
 • Vonások eredete (kitől mit „örökölt” vagy tanult a kliens)
 • Tudatos komplexusok
 • Alszemélyiségek/szerepek
 • Értékek
 • Akarat
 • A szelf
 • A tudatfeletti
 • A tudattalan (asszociációk, álmok, projektív tesztek, TAT, ISP, rajz, hipnózis; frakcionális analízis: mindig azt nézi, amit kell; előre-hátra mozog a tudatos és tudattalan között)

Összességében:
- a tudatostól halad a tudattalan felé
- bízik a kliens fejlődésében, a kliens (és az Ember) egészséges képe irányít a háttérből
- integrációra törekszik
- a felmérés nem egyenlő a diagnózissal, mert a címkék és kategóriák nem segítenek semmit (pl. a depresszió oka lehet egy jelenlegi helyzetben átélt tehetetlenség is, ugyanakkor lehet, hogy csak visszahúzódtak azok a magasabb rendű energiák, amelyek eddig feltöltötték a klienst, és ezért él meg egy spontán depresszív állapotot, de a kettő kezelése merőben más megközelítést kíván meg!)

Személyes pszichoszintézis1:

Előkészítés:

 • katarzis (egyfajta deszenzitizáció)
 • kritikai elemzés (impulzus és cselekvés közé beiktatja a rációt)
 • identifikáció (vagy éppen dezidentifikáció)
 • akarattréning2
 • képzeletfejlesztés

Beavatkozás:

 • ideális modellek

                - előbb egy-egy konkrét esetre képzeli el
                - aztán egyre általánosabb szinten

 • szimbólumok

Spirituális pszichoszintézis:

 • szimbólumok (Grál-legenda, Dante, rózsa)
 • (magasabb) intuíció
 • erények fejlesztése (nyugalom, bátorság, bajtársiasság stb.)

Interperszonális pszichoszintézis:

 • férfi - nő szintézise
 • beilleszkedés a társadalomba, hasznos szerep megtalálása
 • mindehhez képzeletbeli gyakorlás

Assagioli szerint a pszichoszintézis folyamata:

1. Önismeret
    - alsó
    - középső
    - felső tudattalan feltárása

2. A személyiség különböző elemeinek kontrollja (az önismeret sosem öncélú)
    - dezidentifikálódás + komplexusok felszámolása
    - ezáltal rengeteg energia szabadul fel
    - transzmutáció (szexuális és agresszív energiák elsősorban)

3.Az egységesítő központ felfedezése vagy megteremtése

4.Pszichoszintézis: a személyiség újraszervezése e központ körül

A spirituális ébredés veszélyei:

1. A spirituális ébredést megelőző krízisek
Az átlagember éli életét, és teszi dolgát, de egyszercsak történik vele valami (pl. elveszti egy közeli hozzátartozóját, háború tör ki stb.) ami hirtelen megbillenti materialista világképét. Legtöbbször igyekszik nem foglalkozni vele, de előbb-utóbb szembe kell néznie.
2. A spirituális ébredés által okozott krízisek
Ha tiszta a személyiség, akkor az őt eltöltő felsőbb energiákat be tudja fogadni, és tud velük bánni. Sajnos nem mindig ilyen jó a helyzet, és akkor előjönnek a régi tökéletlenségek, problémák.
3. Reakciók az ébredésre
A felsőbb energiák kiáradásának is ritmusa van, mint minden másnak a világegyetemben, ezért természetes dolog, hogy időnként visszahúzódnak. Ilyenkor természetes módon depresszió lép fel, tökéletlennek érzi magát, problémákkal szembesül, tönkremehet egészsége stb. Sokszor előfordul, hogy még ebben a stádiumban is elfordul a felsőbb szinttől, és igyekszik „földi” dolgokban megtalálni a dolgok értelmét, de ez nem sikerül: aki egyszer kapcsolatba került a transzcendenssel, annak „isteni honvágya van”.
4. A transzmutáció
A valódi, mély átalakulás folyamata elkezdődött, amelyben a személyiség egy magasabb szinten integrálódik majd. Kívülről nézve (családtagok, kollégák, barátok stb.) még mindig csak az látszik, hogy „valami nincs rendben”, mert nem egészséges, mert labilis, érzékeny stb., de valójában a folyamat jó felé halad, és ha megtörténik a harmonizáció (integráció, szintézis), akkor spontán megszűnnek az átalakulást kísérő tünetek is.

Hogyan tudunk segíteni?

 • Felvilágosítjuk (sokszor annyi is elég, hogy amit tapasztal, az valós)
 • Megtanítjuk:

                    - a késztetések uralmát (hiszen ezért ismertük meg őket)
                    - a transzmutációt (szexuális és agresszív energiák)
                    - a felsőbb energiák felismerését és felvételét
                    - az önzetlen szeretet és a szolgálat erejét (főleg introvertáltaknak)

 • Segítünk a személyiség újraszervezésében

Mindezekből következik, hogy a terapeuta:

 • Kompetens szakember
 • Maga is járja az utat, amelyen a klienst vezeti

A pszichoszintézis mint módszer összegzése:

1. Belülről kifelé halad a módszer; az egyén szelfjére koncentrál a jelenben
2. A növekedés gondolata központi
3. A jelentés központi jelentősége (adunk és keresünk)
4. Értékek (főleg etikai, esztétikai, noetikus, vallási)
5. A döntések fontosak, és az értük vállalt felelősség
6. Tudatában kell lenni a motivációknak
7. Az emberi élet mélysége és komolysága fontos, a szorongás és a vele való szembenézés is
8. Hangsúly a jövőn
9. Az egyén egyedisége (ideografikus pszichológia – differenciális pszichoszintézis)
10. Fő hangsúly az akaraton
11. A szelf közvetlen megtapasztalása - valós, fenomenológiai tapasztalat
12. Csúcsélmények léte (önmegvalósítás, beteljesítés, siker, megvilágosodás, béke és öröm)
13. A magány múló állapot, amelyet helyettesíthetnek és helyettesítenek más érzések, amint az
ember az egyéni pszichoszintézisről az interperszonális pszichoszintézis felé halad
14. Aktív technikák szándékos használata
        - pszichológiai energiák transzformációja, szublimációja és irányítása
        - a gyenge vagy alulfejlett funkciók megerősítése és érlelése valamint
        - a tudatfeletti energiák aktiválása a lappangó képességek felélesztése céljából.
15. A személyiség tudatos és tervezett újrastrukturálása és újrateremtése a kliens és a
terapeuta kooperációja és összjátéka segítségével
        - eleinte a terapeuta aktív
        - azután befolyása egyre inkább katalizáló jellegű lesz
        - a visszavonult terapeuta helyét a kliens szelfje veszi át.
16. A PSZ tudományos megközelítés; nem célja, hogy vallási vagy filozófiai doktrínákkal
ütközzön; nem akarja a Nagy Rejtélyt megmagyarázni. Csak az ajtóig vezet, de ott megáll.
17. A pszichoszintézis elismeri a vallásos (misztikus, transzcendens) élmények létét, és hogy
vannak emberek, akik ezeket megélték, és céljának tekinti, hogy az embereket
hozzásegítse ilyen élmények megéléséhez. Elhatárolja viszont magát e vallásos (misztikus,
transzcendens) élmények dogmatikus megfogalmazásaitól ( vagyis az egyes vallásoktól,
irányzatoktól), amelyeknek az a célja, hogy a fenti élményeket azok számára is
hozzáférhetővé tegye, akik (még) nem kerültek kapcsolatba ilyen élményekkel,
valóságsíkokkal.
Záró megjegyzés:
Az előadás utáni beszélgetésen rájöttünk, hogy

 • Assagioli nagyon férfias pszichológiát alkotott meg (céltudat, akarat stb.)
 • amit tovább erősített, hogy rendszere az én radikális személyiségemen keresztül szűrődött az előadás során. Úgy tűnhetett, hogy Assagioli katonás és türelmetlen, de ez korántsem így van: ő céltudatos, de türelmes volt, mindig elismerte és elfogadta a kliens jogát arra, hogy a saját útját járja. Viszont kerülte a felesleges kitérőket, és úgy érezte, hogy neki, mint terapeutának nemcsak joga, hanem kötelessége is, hogy a klienst vezesse, irányítsa, nevelje (direktív stílus).
Jegyzetek

1 Ezt a részt én strukturáltam, a könyvben csak implicite létezik ez a felosztás. A pszichoszintézis folyamata c. bekezdés már a könyvből való.
2 Az akaratnál fontos megjegyezni, hogy Assagioli művében az akarat központi jelentőséget játszik: ez az az erő, amely végigviszi az embert minden nehézségen, ezért fontos, hogy fejlesszük. Nem az adleri értelemben vett „hatalomvágyról”, vagyis mások befolyásolásának a vágyáról van szó, hanem arról az akaratról, amely hozzásegít céljaim eléréséhez. Ha a szelfem céljait „magamévá” teszem, akkor az akarat segít elérni ezeket.